Jorstad IT's hjemmeside
Forsiden Produkter Bestilling/demo Kontakt oss


Akelius Skatt
Akelius Årsavslutning
Akelius Dokument
Akelius Regnskap
  Akelius ØkonomiAnalyse  
Akelius Revisjon
Bestilling/demo


Akelius ØkonomiAnalyse
Det komplette PC-program for økonomianalyse

Bruksområde

·  Avdekker negativ utvikling i regnskapet og gir råd om hva som
   bør gjøres/gir simuleringsmuligheter.

·  Gir en rask og oversiktelig analyse av konkurrenters eller
   kunders regnskap (kredittvurdering).

·  Gir deg profesjonelle rapporter som bilag til for eksempel
   lånesøknader, styremøter, generalforsamlinger eller
   årsregnskapet.

·  Gir større forståelse for regnskapstall og sammenhenger
   (læreeffekt). Rapportene kan overføres til tekstbehandler og
   redigeres ytterligere (for eksempel i WORLD).

Innhold
  - NØKKELTALLANALYSE med automatiske kommentarer og
    rådgiving innen:

·  Rentabilitet

·  Likviditet

·  Finansiering

·  Soliditet

  - KORTRAPPORT I REGNSKAPSANALYSEN
    Rapporten klassifiserer og kategoriserer regnskapet i en
    tallskala fra 1 til 6 (med to desimaler). Dette innebærer at
    man, mer nøyaktig, vil kunne klassifisere om karakteristikken
    tilfredsstillende er svak (3,4) eller sterk (2,7).

  - INTERNANALYSE
    Modellen gir deg anledning til å legge inn månedlige tall for
    balanse og resultat og gir deg rapporter som viser
    Driftsregnskap pr. måned eller kvartal med grafiske
    betraktninger.

  - LIKVIDITETSBUDSJETT
    Modellen gir deg anledning til å budsjettere likviditetsmessige
    forhold pr. måned og produserer grafiske rapporter med
    disponibel likviditet, likviditetsendringer og reserver for hver
    periode.
  - TRENDANALYSE inntil 5 år
  - FAKTOR Z - MODELLEN
  - FORUTSIGELSE AV KONKURS
  - LIKVIDITETSSTYRING
  - FACTORINGANALYSE
  - DU PONT ANALYSE
  - LÅNEPROGRAM
  - VERDIVURDERING AV AKSJESELSKAP
     Beregnes ut fra substans- og avkastnings-verdi.
  - LEASING/LÅN
    Sammenligningsmatrise
  - INVESTERINSANALYSE
     Bygd opp ved bruk av nåverdi- og intern-rentemetoden og
     analyser i forbindels med:

·  Investering i driftsmidler

·  Investering i næringseiendom

·  Oppkjøp av selskap osv.
  - KONTANTSTRØMANALYSE
  - FINANSIERINGSANALYSE

Regnskapsanalyse
Med bakgrunn i dine regnskapstall produserer Akelius ØkonomiAnalyse en informativ og lettlest rapport med kommentarer, konklusjo-ner og rådgivning. Hver delanalyse ender opp med en konklusjon etterfulgt av en veiledning til hva som kan gjøres for eventuelt å bedre tallene.

Rapporten

·  13 siders totalrapport

·  Nøkkeltallsrapporter

·  Delrapporter

·  Lagre som tekstfil
Flere av rapportene fremstiller nøkkeltallenes utvikling grafisk.

Verdivurdering av aksjeselskap
Komplett rapport som belyser en bedrifts verdi utfra betraktninger på avkastning (resultatet), substans (balansen) og P/E-verdi.
  - AVKASTNINGSVERDI
    Du kan simulere avkastningskrav, inflasjons-justere resultatet
    og korrigere resultattallene.
  - SUBSTANSVERDI
    Selskapets verdi fastsettes ved å verdsette de enkelte
    eiendelene med fradrag for gjeldsforpliktelser.

Begge metodene kan kombineres ved at du vekter avkastning og substans ulikt og får en samlet konklusjon.

Investeringsanalyse
Komplett rapport som belyser investeringens lønnsomhet og usikkerhet gjennom:

·  Kontantstrømanalyse

·  Nåverdiprofil

·  Følsomhetsanalyse
Du kan simulere prisendringer, inflasjon, finansiering av prosjektet, skatteproblematikk osv., slik at du får den detaljanalyse som er nødvendig for en grunnleggende vurdering av prosjektets lønnsomhet.
Analysen er bygd opp ved bruk av nåverdi- og internrentemetoden.
Analyse kan gjøres av:

·  Investering i driftsmidler

·  Investering i næringseiendom

·  Investering i næringseiendom

·  Oppkjøp av selskap osv.


Pris:
Akelius Økonomianalyse blir solgt som et 12 måneder abonnement. Prisen inkluderer teknisk- og faglig brukerstøtte, samt programoppdateringer som kommer.

 

Nypris eks mva

Fornyelse eks mva

Enbrukerversjon

4.950,-

2.250,-

Flerbrukerversjon

6.950,-

3.750,-

 
     Jorstad IT: tel. 61 42 39 69, E-post: akelius@jorstad-it.no